Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.anglictinabph.cz, klienty a zájemci o mé služby a produkty.
Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

II. Správce osobních údajů

Mgr. Lenka Olšová, IČO: 73789941, se sídlem Nová 714, 768 72 Chvalčov (dále jen „Správce“), zapsána v živnostenském rejstříku MÚ Bystřice pod Hostýnem, email: lenka.anglictinabph@gmail.com, web: www.anglictinabph.cz

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. Může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách (Rozřazovací test), poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv o poskytnutí služeb, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně,
e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky.
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu budu zpracovávat jen s vaším souhlasem.

Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, fotografie z živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu, dodat vám vámi objednané služby a vést s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.
Oprávněním pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.
K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:
Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno, příjmení a e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit odpovědí NE po obdržení obchodního sdělení.

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky mých služeb či produktů. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste mým klientem.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby – zpracovatelé. Aktuálním zpracovatelem je společnost Fakturoid, s. r. o., IČ: 04656679, provozovatel aplikace www.fakturoid.cz.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailu lenka.anglictinabph@gmail.com. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete na stránkách www.anglictinabph.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Toto znění je účinné od 20. května 2018.

Mám nový web!

X